NDT

SWISS APPROVAL ALBANIA siguron disa tipe të ndryshme të provave pa shkatërrim NDT sigurisht dhe ne varësi të   kërkesave të klientëve si:

• Matjet me Ultratinguj
• Shikim i Jashtëm
• Provat Hidraulike
• Testet për Rrjedhje
• Prova me Penetrant të lëngshëm
• Inspektim me Pluhur Magnetik
• Teste Radiografike