Inspektime Elektrike

      SWISS APPROVAL ALBANIA me një staf të kualifikuar kryen:

  • Inspektimin e impianteve elektrike civile.
  • Inspektimin e impianteve elektrike industriale, impianteve elektrike ne ambjent me rrezik zjarri, impiantve te tokezimit, impianteve te mbrojtes nga shkarkimet atmosferike.
  • Inspektimin e kabinave elektrike 20kv; 16kv; 10kv; 6kv  qe jane te tipeve shtyllore, parafabrikuara (box) dhe murature.
  • Inspektimin e linjave elektrike ajrore duke perfshire tensionet 400kv; 220kv; 110kv; 35kv; 20kv; 16kv 10kv; 6kv; 0,4kv.
  • Inspektimin e  linjave elektrike kabllore.
  • Inspektimin e centraleve per prodhimin e energjise elektrike duke perfshire te gjitha godinat e hidrocentraleve dhe termocentraleve elektrik.
  • Inspektimin e impianteve te prodhimit te energjise nga burimet e rinovueshme, nenstacioneve dhe dispozitiveve diferencial.