Inspektime Industriale

Inspektimet si palë e Tretë përfshijnë:

• Sigurimi e cilësisë së produkteve
• Zbulimin e devijimeve nga specifikimet e standarteve sa më shpejt të jetë e mundur.
• Monitorimin e pajtueshmërisë me standardet, procedurat, specifikimet dhe rregulloret.
• Sigurimi i një raportimi të saktë dhe në kohë
• Sigurimi i inspektorëve të aftë dhe i përshtatshëm për të siguruar kosto të ulta në shërbimet e inspektimit të kryera në terren.
• Certifikimin pas përcaktimit përmbushjes së standarteve.

SWISS APPROVAL ALBANIA kryen inspektimin e:

 • Enëve nën presion stacionare
 • Pajisjeve dhe aksesorë të GLN-ve
 • Tubacioneve Nën Presion
 • Rezervuarëve të ajrit
 • Kaldajave
 • Separatorëve
 • Depozitave të Hidrokarbureve
 • Cisternave Automobilistike për Transportin e Mallrave të Rrezikshme.
 • Enëve për procese teknologjike
 • Pajisjeve Nën Presion të Lëvizshme
 • Shkëmbyesëve të Nxehtësie
 • Kondensatorët
 • Enët kriogjenike
 • Grykave të Puseve dhe Armaturave të Fontanës.
 • Impianteve dhe strukturave para rivënies në punë dhe në shërbim.
 • Testime dhe Inspektime të tubacioneve.


Inspektimet tona përfshijnë gjithashtu:

 • Testet fillestare të venies në punë
 • Alokimet për masat monitoruese
 • Kontrolli me shikim të jashtëm dhe shikim i brendshëm
 • Prova e hermeticitetit dhe testimet për rrjedhje
 • Testet e jashtëzakonshme
 • Provat pa shkatërrim
 • Skema teknologjike
 • Prova të presioni
 • Inspektime pas riparimeve dhe ndryshimeve
 • Projekt të Mbrojtjes nga Zjarri
 • Inspektime inxhinierike dhe këshillim

 

SWISS APPROVAL ALBANIA siguron specialistë të nivelit më të lartë për testimin e pajisjeve nën presion. Përveç rezultateve të inspektimit klientët tanë marrin dhe një informacion të detajuar në lidhje me zgjidhjen e problemeve që mund të lindin në të ardhmen.